Biblioteka

Biblioteka szkolna zaprasza do korzystania ze swoich zasobów

uczniów,
nauczycieli,
pracowników administracji i obsługi
oraz rodziców

codziennie w godzinach:

poniedziałek 8:00 – 16:00
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 16:00
piątek 8:00 – 15:00

 


Procedury pracy biblioteki w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Czytelnicy maja prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru w następujący sposób: – wypożyczając do domu (lektury szkolne, literatura piękna); – czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
 3. Biblioteka czynna jest w godzinach pracy szkoły.
 4. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3-4 książki na okres jednego miesiąca.
 5. Odwiedziny w czytelni są rejestrowane w zeszycie odwiedzin.
 6. Zbiory biblioteki są wspólna własnością, dlatego wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową.
 8. Wszystkie wypożyczone książki powinny wrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 9. Biblioteka posiada komputerową bazę danych zbiorów.
 10. Biblioteka tworzy warunki do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 11. W czytelni można korzystać z edukacyjnych programów komputerowych.
 12. Przy bibliotece szkolnej działają koła zainteresowań rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.
 13. Biblioteki podejmuje działania rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo.
 14. Uczniom biorącym aktywny udział w życiu biblioteki mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

 


 

Regulamin wypożyczania/udostępniania podręczników

(materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce

 

Podstawa prawna: ustawa z 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz rozporządzenie MEN z 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902)

 1. Komplety podręczników a także materiały edukacyjne są własnością szkoły, przeznaczone do korzystania przez uczniów przez trzy kolejne lata.
 2. Podręczniki są opracowane i udostępniane uczniom i wychowawcom za pośrednictwem biblioteki szkolnej. Stanowią nietrwały majątek biblioteki (przeznaczony do użytkowania przez trzy lata), podlegają rozliczeniu na koniec każdego roku szkolnego.
 3. Podręcznik jest użyczany bezpłatnie uczniom na konieczny czas.
 4. Uczeń ma prawo do korzystania z podręczników zarówno w szkole jak i w domu.
 5. Kolejne części podręczników w klasach młodszych wraz z materiałami ćwiczeniowymi trafiać będą do rąk uczniów sukcesywnie w terminach uzgodnionych między biblioteką szkolną a wychowawcami klas na podstawie protokołu przekazania (zał nr 2 i 3). Po skończeniu pracy uczniów z pierwszą częścią podręcznika (a potem z kolejnymi) wychowawca klasy zobowiązany jest do zebrania kompletu książek i oddania do biblioteki szkolnej. Jednocześnie otrzyma kolejną część podręcznika.
 6. Wychowawcy klas IV – VIII do dnia 7 września dostarczają do biblioteki alfabetyczną listę uczniów. W uzgodnionym z biblioteką terminie wraz z uczniami pobierają z biblioteki komplety podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 7. Odbiór materiałów ćwiczeniowych kwitowany jest przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka protokołem (zał. nr 3) na zebraniu z wychowawcą.
 8. Wychowawcy klas zobowiązani są na spotkaniach z rodzicami w pierwszych dniach września zapoznać ich z powyższym regulaminem i do zebrania podpisanych „Umów użyczenia” (zał. nr 1) , które przygotowują dla wszystkich swoich uczniów.
 9. Wychowawca informuje rodziców, iż powinni sprawdzić w domu stan otrzymanych podręczników, ewentualne uszkodzenia jak najszybciej zgłosić wychowawcy.
 10. Podręczniki udostępniane są uczniom i rodzicom na podstawie „Umowy użyczenia”. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną w razie zagubienia lub zniszczenia podręcznika czy też materiałów edukacyjnych (płyty, mapy i inne.), które stanowią z podręcznikiem integralną całość. W razie ich zagubienia lub zniszczenia rodzic/opiekun prawny ponosi również odpowiedzialność materialną za cały podręcznik (zał. nr 4)
 11. Komplet podpisanych dokumentów z każdej klasy (umowy użyczenia, protokoły przekazania materiałów ćwiczeniowych) powinien trafić do biblioteki do 20 września. Przechowywane są przez rok.
 12. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką szkolną z kompletu podręczników i innych materiałów wypożyczonych na podstawie obiegówki (zał. nr 5). Odpowiedzialny za to jest wychowawca ucznia.
 13. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania podręczników (obłożenie, nie pisanie i nie podkreślanie tekstu). Odpowiadają za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia. Mają obowiązek na bieżąco naprawiać drobne uszkodzenia.
 14. Przed wskazanym terminem zwrotu książek do biblioteki uczniowie powinni naprawić drobne uszkodzenia, podkleić, powycierać ołówek. W uzgodnionym wcześniej dniu klasa wraz z wychowawcą rozlicza się w bibliotece z wypożyczonych na rok szkolny podręczników wraz z materiałami edukacyjnymi (płyty, mapy, plansze itp.). Rozliczenie potwierdzane będzie podpisaną obiegówką (klasy IV -VIII).
 15. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenia, poplamienie, zgniecenie czy rozerwanie umożliwiające jednak naprawę i dalsze użytkowanie.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 16. Wszystkie wypożyczone podręczniki powinny wrócić do biblioteki szkolnej najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 17. W razie zniszczenia lub zagubienia podręcznika czy też materiałów edukacyjnych rodzice ucznia otrzymają wezwanie do uiszczenia kosztów zniszczonego egzemplarza wraz z wyceną i numerem konta bankowego szkoły (zał. nr 4), na które w określonym terminie mają dokonać wpłaty.
 18. Tydzień po zakończeniu roku szkolnego biblioteka przedstawia Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie ze stanu rozliczenia uczniów i rodziców udostępnionych podręczników, celem uzupełnienia na następny rok szkolny.

 

BIBLIOTECZNY NIEZBĘDNIK ÓSMOKLASISTY

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

W KRAINIE BAŚNI ANDERSENA

CO DAJE CZYTANIE

Troszeczkę o czytaniu

 

SPRAWOZDANIE Z NPRCZ

NPRCZ – luty 2023

NPRCz – marzec 2023

NPRCz – kwiecień 2023

NPRCZ – maj 2023

NPRCz – czerwiec 2023

 

           „Z bibliotecznych półek”

Nowości_2024

Recenzje wydawnictwa Znak

Szmaglewska

Papcio Chmiel

Recenzje książek dla starszych uczniów cz1

Recenzje książek dla starszych uczniów cz2

 

Recenzje książek dla młodszych uczniów cz1

Recenzje książek dla młodszych uczniów cz2

 

Patroni roku 2024

Patroni roku 2023

Wisława Szymborska – Patronka roku 2023

Patroni roku 2022

Patroni roku 2021 – wstęp

Patroni roku 2021

Patroni rok 2021 – Konstytucja 3 Maja

 

Majowe święta

 

Stanisław Staszic