Procedury bezpieczeństwa

Procedury zapewniania bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Stanisława Staszica
w Ostrołęce

w związku z wystąpieniem epidemii

 

 

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

 

Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce, zwanej dalej szkołą, odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce zwany dalej dyrektorem.
 2. W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.
 3. Szkoła pracuje w godzinach od 7:00 do 20:00.
 4. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). W przypadku zauważania ww. objawów chorobowych osoba ta jest umieszczona w izolatorium.
 5. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub
  w izolatorium.
 6. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa tylko podczas przemieszczania się po terenie szkoły.
 7. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych.
 8. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły kierują się najkrótszą drogą do sekretariatu szkoły, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust
 9. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19
  u osoby znajdującej się na terenie szkoły.

Szkoła zapewnia:

 1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
  z pomieszczeń szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;
 2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, w salach lekcyjnych klas IV-VIII
  w miejscu przygotowywania posiłków i w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia świetlicowe i w szatni, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
 3. Bezdotykowy termometr; (termometr dotykowy też jest dopuszczony, należy
  go dezynfekować po każdym użyciu)
 4. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
 5. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, oraz płyn do dezynfekcji rąk

Dyrektor:

 1. Zaznajamia pracowników oraz rodziców (informacja przesyłana za pomocą e-dziennika) uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa.
 2. Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie
  z powierzonymi im obowiązkami;
 3. Opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę zakażenia koronawirusem, nauczyciel informuje dyrektora szkoły);
 4. Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 5. Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;
 6. Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmianie systemu nauczania – hybrydowy (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy środków komunikacji na odległość;
 7. Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;
 8. Zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;
 9. Zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie na niej dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi;
 10. Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);
 11. Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:
  1. regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  2. kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
 2. Dezynfekować ręce unikania skupisk ludzi,
 3. unikania dotykania oczu, nosa i ust,
 4. unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;po wejściu do budynku placówki;
 5. Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;
 6. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);
 7. Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu;
 8. Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

 1. Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości;
 2. Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów,
  w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;
 3. Edukują uczniów w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły,
 4. Wietrzą salę, po odbyciu zajęć, a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 5. Ograniczają w miarę możliwości aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także w czasie zajęć wychowania fizycznego;
 6. Dbają o to, by uczniowie w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi
 7. Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;
 8. Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.

 

Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących
w szkole w związku z COVID-19.

Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut.

 

Nauczyciele bibliotekarze:

 1. Pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m;
 2. Książki i inne materiały wydają bezpośrednio osobie zamawiającej;
 3. Odkładają zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin.

Osoby sprzątające w placówce:

 

 1. Pracują w rękawiczkach; systematycznie myją i dezynfekują ręce;
 2. Dezynfekują toalety;
 3. Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;
 4. Wietrzą korytarze szkolne;
 5. Po każdym dniu myją i dezynfekują:
  1. ciągi komunikacyjne
  2. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach
  3. sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.
 7. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja;
 8. Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia,
 9. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń

Pracownik:

 1. Dba o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła);
 2. Pilnuje, aby na teren placówki osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły,
  a także osoby spoza szkoły wchodziły tylko, jeśli mają one zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki;
 3. Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra.

 

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły:

 

 1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się za pomocą e-dziennik, e-mail. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
 2. Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. Spotkanie odbywa się z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.
 3. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest założyć maskę, zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejść́ szkoły.
 4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić́ dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego należy nowy numer podać w sekretariacie szkoły – sekretarz szkoły przekazuje informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy.
 6. Z pielęgniarką̨ szkolną rodzic/opiekun prawny może kontaktować́ się̨ telefonicznie pod numerem telefonu 0297666952 w godzinach jej pracy tj. od 9:00 do 13:00 lub bezpośrednio w sytuacjach szczególnych.
 7. Do kontaktu ze szkołą w sprawach pilnych (np. informacja o zarażeniu COVID-19), wyznacza się następujące numery telefonów 0297666952. Powyższe numery telefonów są również opublikowane na stronie internetowej szkoły www.
 8. Kontakt z pracownikami świetlicy możliwy jest w godzinach pracy pod numerem telefonu
 9. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.
 10. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania się poprzez e-dziennik.

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbiór uczniów ze szkoły:

 1. Na teren budynku szkoły wchodzą tylko uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać́ ucznia, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolatorium.
 3. Uczniowie klas I – III wchodzą do szkoły wejściem od „Patio” w obecności nauczyciela.
 4. Klasy III – godzina 7:40
 5. Klasy II – godzina 7:45
 6. Klasy I – godzina 7:50
 7. Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym lub wejściem od ul. Sportowej (klasy mające zajęcia w świetlicy lub sali gimnastycznej) i przechodzą do Sali w której mają zajęcia.
 8. Opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) nie wchodzi na teren szkoły.
 9. Po wejściu do szkoły uczniowie odzież wierzchnią i obuwie zmieniają przed salą lekcyjną, w której mają zajęcia i zabierają je ze sobą.
 10. Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 11. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów – co najmniej 1,5 m.
 12. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce.
 13. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział.
 14. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba, która zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
 15. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły, który odpowiada za odprowadzanie uczniów do części wspólnej.
 16. Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
 17. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka odbywa się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób (oprócz dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły).

Procedura organizacji bezpiecznego żywienia:

 1. Szkoła zapewnia uczniom szkoły możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich pobytu na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Personel kuchenny oraz pracownicy administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Pracownicy kuchni:
 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 • Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 • Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki, wyrzucają maseczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 • Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans – co najmniej 1,5 metra;
 • Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora;
 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 

Spożywanie posiłków w stołówce szkolnej:

 1. Uczniowie Klas I-III spożywają posiłki w stołówce szkolnej pod opieka nauczyciela w czasie trwania lekcji.
 2. Uczniowie klas IV – VIII spożywają posiłki w czasie przerw zgodnie z wyznaczonym harmonogramem pod opieką nauczyciela.
 3. Przed wejściem do pomieszczenia, w który mają spożywać posiłek uczniowi zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 4. Posiłki dzieciom podają nauczyciele dyżurujący.
 5. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

Wyjścia na boisko, plac zabaw:

 1. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie mogą korzystali z placu zabaw, boiska, terenu szkoły.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie z instrukcją na plakacie.
 3. Uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły.
 4. Plac zabaw zamknięty jest dla uczniów klas IV-VIII i innych osób postronnych.

 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych:

 1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć w przypisanych do tych zajęć salach.
 2. Osoby spoza szkoły, które prowadzą zajęcia pozalekcyjne z uczniami, zobowiązani są do przestrzegania niniejszych Procedur.
 3. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się.
 4. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywności, które wymuszają gromadzenie się uczniów.
 5. Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów.
 6. Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący dezynfekują ręce przy wejściu do budynku.
 7. Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę, w której prowadziły zajęcia przed i po odbyciu zajęć.

 

Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej:

 1. W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 2. W gabinecie mogą jednocześnie przebywać 2 osoby z zachowaniem dystansu– 1,5 metra.
 3. Pielęgniarka szkolna systematycznie wietrzy gabinet.
 4. Pielęgniarka szkolna udzielając pomocy korzysta z jednorazowych rękawiczek ochronnych.
 5. W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
 6. Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) przez personel sprzątający, a następnie wietrzony.

 

 

Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu:

 1. W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) są dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym dniu.
 2. W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub nauczycieli, a których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają̨ usunięte z sal przez personel sprzątający we współpracy z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19:

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu – termometr znajduje się w: gabinecie profilaktyki zdrowotnej. Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa
  z dzieckiem w izolacji.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 4. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 5. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie
  z rodzicem/ opiekunem dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka
  z placówki informując o powodach.
 6. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 7. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarz, wychowawca) kontaktuje się telefonicznie
  z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 8. Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali,
  a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 9. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 10. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra, mają osłonę nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa.
 11. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę
  i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans
  i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się
  z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID-19.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
  i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcję i polecenia przez nią wydawane.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe są dezynfekowane.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań
  w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w tym zakresie.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
 19. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi Rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników.

Przepisy końcowe:

 1. Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
 2. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.

 

Cały dokument