Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce

Szkoła Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce
 • Adres: Papiernicza 1
 • E-mail: sekretariat@sp2.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 297666952

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać  trzy stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie lub podjazdem dla osób niepełnosprawnych, który prowadzi na parter.
 2. Budynek jest czteropoziomowy z dwoma klatkami schodowymi, bez windy
  i platform, informacji głosowych itp.
 3. W kondygnacji poniżej poziomu znajduje się szatnia i trzy sale lekcyjne, na parterze i dwóch kondygnacjach są sale lekcyjne i gabinet profilaktyki zdrowotnej.
 4. Część sportowa szkoły połączona jest łącznikiem, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjno-biurowe, świetlica oraz stołówka z jadalnią. Przemieszczając się od wejścia do części sportowej należy pokonać siedmiostopniowe schody na parter następnie pięciostopniowe i kolejne sześciostopniowe lub wejść wejściem na salę gimnastyczną od strony boiska które jest na poziomie „zero”.
 5. Przed budynkiem znajduje się parking.
 6. Dyrektor szkoły wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.