Szukaj w serwisie:

Linki

PodręcznikiWykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Regulamin wypożyczania/udostępniania podręczników

(materiałów edukacyjnych) uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w OstrołęcePodstawa prawna: ustawa z 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz rozporządzenie MEN z 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902)

 1. Komplety podręczników a także materiały edukacyjne są własnością szkoły, przeznaczone do korzystania przez uczniów przez trzy kolejne lata.
 2. Podręczniki są opracowane i udostępniane uczniom i wychowawcom za pośrednictwem biblioteki szkolnej. Stanowią nietrwały majątek biblioteki (przeznaczony do użytkowania przez trzy lata), podlegają rozliczeniu na koniec każdego roku szkolnego.
 3. Podręcznik jest użyczany bezpłatnie uczniom na konieczny czas.
 4. Uczeń ma prawo do korzystania z podręczników zarówno w szkole jak i w domu.
 5. Kolejne części podręczników w klasach młodszych wraz z materiałami ćwiczeniowymi trafiać będą do rąk uczniów sukcesywnie w terminach uzgodnionych między biblioteką szkolną a wychowawcami klas na podstawie protokołu przekazania (zał nr 2 i 3). Po skończeniu pracy uczniów z pierwszą częścią podręcznika (a potem z kolejnymi) wychowawca klasy zobowiązany jest do zebrania kompletu książek i oddania do biblioteki szkolnej. Jednocześnie otrzyma kolejną część podręcznika.
 6. Wychowawcy klas IV - VIII do dnia 7 września dostarczają do biblioteki alfabetyczną listę uczniów. W uzgodnionym z biblioteką terminie wraz z uczniami pobierają z biblioteki komplety podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 7. Odbiór materiałów ćwiczeniowych kwitowany jest przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka protokołem (zał. nr 3) na zebraniu z wychowawcą.
 8. Wychowawcy klas zobowiązani są na spotkaniach z rodzicami w pierwszych dniach września zapoznać ich z powyższym regulaminem i do zebrania podpisanych "Umów użyczenia" (zał. nr 1) , które przygotowują dla wszystkich swoich uczniów.
 9. Wychowawca informuje rodziców, iż powinni sprawdzić w domu stan otrzymanych podręczników, ewentualne uszkodzenia jak najszybciej zgłosić wychowawcy.
 10. Podręczniki udostępniane są uczniom i rodzicom na podstawie "Umowy użyczenia". Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną w razie zagubienia lub zniszczenia podręcznika czy też materiałów edukacyjnych (płyty, mapy i inne.), które stanowią z podręcznikiem integralną całość. W razie ich zagubienia lub zniszczenia rodzic/opiekun prawny ponosi również odpowiedzialność materialną za cały podręcznik (zał. nr 4)
 11. Komplet podpisanych dokumentów z każdej klasy (umowy użyczenia, protokoły przekazania materiałów ćwiczeniowych) powinien trafić do biblioteki do 20 września. Przechowywane są przez rok.
 12. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką szkolną z kompletu podręczników i innych materiałów wypożyczonych na podstawie obiegówki (zał. nr 5). Odpowiedzialny za to jest wychowawca ucznia.
 13. Uczniowie zobowiązani są do poszanowania podręczników (obłożenie, nie pisanie i nie podkreślanie tekstu). Odpowiadają za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia. Mają obowiązek na bieżąco naprawiać drobne uszkodzenia.
 14. Przed wskazanym terminem zwrotu książek do biblioteki uczniowie powinni naprawić drobne uszkodzenia, podkleić, powycierać ołówek. W uzgodnionym wcześniej dniu klasa wraz z wychowawcą rozlicza się w bibliotece z wypożyczonych na rok szkolny podręczników wraz z materiałami edukacyjnymi (płyty, mapy, plansze itp.). Rozliczenie potwierdzane będzie podpisaną obiegówką (klasy IV -VIII).
 15. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenia, poplamienie, zgniecenie czy rozerwanie umożliwiające jednak naprawę i dalsze użytkowanie.

  Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 16. Wszystkie wypożyczone podręczniki powinny wrócić do biblioteki szkolnej najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 17. W razie zniszczenia lub zagubienia podręcznika czy też materiałów edukacyjnych rodzice ucznia otrzymają wezwanie do uiszczenia kosztów zniszczonego egzemplarza wraz z wyceną i numerem konta bankowego szkoły (zał. nr 4), na które w określonym terminie mają dokonać wpłaty.
 18. Tydzień po zakończeniu roku szkolnego biblioteka przedstawia Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie ze stanu rozliczenia uczniów i rodziców udostępnionych podręczników, celem uzupełnienia na następny rok szkolny.Umowa użyczenia kompletu podręczników rodzicom/prawnym opiekunom uczniów SP nr 2 na rok szkolny 2018/2019

Wezwanie do uiszczenia kosztów zniszczonego/zagubionego podręcznikaWyprawka Przedszkolaka klasa "0" na rok szkolny 2018/2019Regulamin udostępniania podręczników 2015/16

Zwrot kosztów za podręczniki

Zwrot kosztów za podręczniki IV-VIWykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017

Wyprawka dla klasy I na rok szkolny 2016/2017

Wyprawka dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015

Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stanisława Staszica

ul. Papiernicza 1
07-410 Ostrołęka
tel./fax +48 (029) 766 69 52

mail: sp2ostroleka@wp.pl

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Galerie

Ostatnio dodane galerie.

Bezpieczny pierwszaczek
Data: 2020-10-16
Liczba zdjęć: 6
Dzień Edukacji Narodowej
Data: 2020-10-13
Liczba zdjęć: 13
Europejski Dzień Języków
Data: 2020-10-03
Liczba zdjęć: 21
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka
Data: 2020-09-30
Liczba zdjęć: 10
Odłóż smartfon i żyj
Data: 2020-09-02
Liczba zdjęć: 25

Szkola Podstawowa nr 2 im. Stanislawa Staszica, ul. Papiernicza 1, 07-410 Ostroleka, tel./fax +48 (029) 766 69 52

© 2016 Copyright by SP2, 2011-2016