Szukaj w serwisie:

Linki

Klasy integracyjne

"W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć
wychowania dla szacunku, dla życia,
dla dobra i piękna..."
JanPaweł II

Integracja stała się nowym podejściem do problematyki osób niepełnosprawnych, jest alternatywną propozycją do izolacji, a oświata integracyjna stanowi wielką szansę wychowania inaczej nowego pokolenia. Priorytetem w naszej pracy jest wychowanie. Głównym celem stało się traktowanie każdego ucznia jako odrębnej jednostki, uznając jej indywidualność za rzecz godną poszanowania.

Klasy integracyjne działają w naszej szkole już od 6 lat

Organizacja klasy integracyjnej

Do klasy integracyjnej oprócz pełnosprawnych rówieśników uczęszczają uczniowie niepełnosprawni (od 3 do 5 dzieci w klasie). Uczniowie niepełnosprawni trafiają do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną. Klasy integracyjne są zespołami uczniów liczącymi 15-20 osób. W klasie pracuje dwóch nauczycieli: prowadzący i wspomagający (specjalista pedagogiki osób niepełnosprawnych - oligofrenopedagog). Dzieci niepełnosprawne (mające specyficzne problemy z nauką) realizują z nauczycielem wspomagającym indywidualne programy nauczania dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów. W razie konieczności korzystają z niezbędnych pomocy edukacyjnych, np. komputerów. Wszystkie dzieci podczas lekcji przebywają razem oraz wspólnie uczestniczą w zabawach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych. W ten sposób edukowanie integracyjne sprzyja nauce tolerancji, akceptacji indywidualności każdego dziecka i stwarza naturalne środowisko ich rozwoju.

Korzyści wynikające ze wspólnego pobytu w szkole dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych to :
  • naturalne warunki do rozwijania u dziecka jego potencjału intelektualnego i emocjonalnego,
  • nauka i zabawa w gronie rówieśników,
  • możliwość utrzymywania kontaktów koleżeńskich poza szkołą,
  • ułatwienie nawiązywania kontaktów również w dorosłym życiu,
  • nauka pewności siebie i niezależności,
  • uwrażliwianie, tolerancja, szacunek oraz bezinteresowna pomoc wynikające z przebywania z osobami niepełnosprawnymi na co dzień,
  • rozumienie potrzeb innych, akceptacja różnic pomiędzy koleżankami i kolegami,
  • zadowolenie ze wspólnego udziału w nauce i zabawie, obecność niepełnosprawnych w codziennym życiu staje się oczywista i naturalna.


Nauczyciele w trakcie dotychczasowej pracy z dziećmi nabyli dodatkowych umiejętności, odmiennego spojrzenia na potrzeby dziecka jako ucznia i człowieka. Trudności w nauce, z jakimi borykają się dzieci, były i są impulsem do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zaspakajanie specjalnych potrzeb dzieci powoduje, że szkoła osiąga lepsze wyniki w odniesieniu do wszystkich uczniów.
Opinie rodziców na temat klas integracyjnyh:

***

W momencie, gdy mój autystyczny synek Kacper miał rozpocząć naukę w szkole byłam pełna obaw, wręcz przerażona. Dziś jestem bardzo zadowolona z wyboru Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce. Moje dziecko jest pod stałą opieką, nadzorem nauczyciela, jest bezpieczne. Tok zajęć i program jest dostosowany do jego możliwości. Mój synek nie lubi hałasu, więc jeżeli tylko chce przerwy spędza w klasie. Najbardziej cieszy mnie to, że nauczyciel wspomagający mobilizuje Kacpra do kontaktu z innymi dziećmi (mój synek ma z tym bardzo duży problem) - np.: organizuje wspólne gry i zabawy. Zadowolona, także jestem z tego, że koledzy z klasy pomagają Kacprowi i akceptują go takim, jakim jest. Mój synek bardzo chętnie chodzi do szkoły.

***

Mój syn Dawid jest uczniem klasy szóstej. Od początku szkoły podstawowej uczy się w klasie integracyjnej. Przez wszystkie lata, zarówno w klasach I-III, jak i IV-VI, dziecko ma bardzo dobry kontakt z wychowawcą, nauczycielami wspomagającymi oraz pozostałymi nauczycielami. Wszyscy podchodzą do mojego syna z wielką sympatią, zrozumieniem oraz troską. Chętnie służą mu pomocą. Dawid zawsze był i nadal jest chwalony, dzięki czemu jest odważny, kontaktowy i koleżeński. Czuje się bezpiecznie w klasie i w szkole. Nauczyciele mają bardzo dobre podejście do ucznia, często dostrzegają więcej, niż ja sama jestem w stanie zauważyć. Zawsze przekazują mi cenne uwagi i dzielą się swoim doświadczeniem w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Dawid doskonale odnalazł i zaadaptował się w szkole i swojej klasie. Mimo niepełnosprawności chętnie się uczy. Prace domowe odrabia systematycznie i samodzielnie. W związku z tym osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Wykazuje ponadprzeciętne zdolności w dziedzinie matematyki. Mobilizuje go to do uczęszczania na dodatkowe kółko z tego przedmiotu. Chętnie bierze udział w konkursach matematycznych. Największym jego sukcesem jest zdobycie IV-go miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Kangur. W tym roku brał udział w nowych zmaganiach. Pragnę podkreślić, że jako matka jestem zadowolona, iż mój syn chodzi do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce. Profesjonalizm i szlachetność wychowawców w dużym stopniu przysłużyły się do osobistego rozwoju mojego syna Dawida. Wyrażam się z wielkim szacunkiem o nich i o pozostałych nauczycielach, Pani Dyrektor i wszystkich osobach pracujących w Staszicówce.

***

Jestem zadowolona, że moje dziecko chodzi do klasy integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 2. Metody i formy pracy z synem są bardzo trafione. Współpraca szkoła-rodzice układa się bez zarzutu. Dobry przepływ informacji i szybka reakcja na występujące sporadycznie problemy. Syn w szkole spotyka się z życzliwością, nawiązuje przyjaźnie, dzięki czemu lubi chodzić do szkoły.

***

Mam syna w klasie pierwszej integracyjnej i jestem zadowolona. Integracja przynosi obustronne korzyści dzieciom pełnosprawnym i niepełnosprawnym. U dzieci zdrowych rozwijają się pozytywne cechy osobowości: otwartość, wrażliwość, uczynność i cierpliwość. Dzieci z niepełnosprawnościami uczą się od swoich rówieśników poprzez naśladowanie ich umiejętności. Mogą liczyć na pomoc w nauce i zabawie. Nie czują się izolowane. Nauczyciele wkładają wiele serca, uwagi i poświęcenia w wykonywaną pracę. Dzięki doskonałej współpracy z nauczycielami, głównie wspomagającym, syn nabrał pewności siebie, z chęcią i entuzjazmem przychodzi do szkoły. Edukacja dziecka niepełnosprawnego w klasie integracyjnej stwarza mu możliwość pełniejszego rozwoju intelektualnego, osobowego i społecznego.

***

Nasza córka uczy się w klasie pierwszej integracyjnej. Szkoła Podstawowa nr 2 jest przyjazna dla dzieci, a wychowawczyni klasy oraz nauczyciel wspomagający są doskonałymi pedagogami rozumiejącymi potrzeby córki. Nasze dziecko zostało objęte bardzo dobrą opieką logopedyczną i rehabilitacyjną. Dzięki podejmowanym działaniom córka stała się bardziej odważna, zaczęła wierzyć we własne siły, chociaż ma ogromne problemy z płynną mową. Bardzo lubi chodzić do szkoły. Wśród dzieci pełnosprawnych odnalazła swoje miejsce. Uważamy, że to był bardzo dobry wybór, aby zapisać naszą córkę do szkoły z klasą integracyjną. Polecamy takie rozwiązanie innym rodzicom, którzy mają dzieci z problemami.

***

Nasz syn uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce do klasy integracyjnej. Jest uczniem słabo widzącym. Dzięki klasie integracyjnej łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, stał się bardziej otwarty, śmiały i spokojny. W klasie lubi przebywać z dziećmi, które zawsze chętnie mu pomagają. Uczestniczy w różnych wyjściach i imprezach: wyjściach do kina, teatrzykach, grach i zabawach. Widoczna jest poprawa w nauce, syn chętniej wypowiada się na różne tematy, pisze staranniej, chętniej czyta, dłużej skupia się na wykonywanych zadaniach. Lubi uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i rewalidacyjnych. Obdarzył zaufaniem zarówno nauczyciela wspomagającego, jak i pozostałych nauczycieli.

***

Jestem matką 9-letniej dziewczynki z ZD. W tym roku szkolnym moja córka rozpoczęła edukację w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrołęce. Jak każdy rodzic stanęłam przed dylematem wyboru placówki dla swojego dziecka i do ostatniej chwili zwlekałam z podjęciem ostatecznej decyzji - klasa integracyjna w szkole ogólnodostępnej, czy szkoła specjalna. W chwili obecnej zarówno ja, jak i moja córka, jesteśmy bardzo szczęśliwe. Jestem pewna, że dałam mojej córce szansę. W SP 2 Wiktoria odnalazła akceptację i wiarę w siebie oraz rozwój swoich możliwości - dostosowany do niej plan edukacji. Wiktoria poczyniła niesamowite postępy, a to za sprawą nauczyciela wspomagającego, który jest po to, by wspierać moje dziecko w zakresie nauki i funkcjonowania w szkolnej społeczności. Wiktoria w szkole odnalazła wielu kolegów i przyjaciół. Codziennie rano z chęcią wyrusza do szkoły, bo czuje się tam po prostu dobrze.

***

Mój syn Wiktor ma 8 lat. Jest uczniem klasy pierwszej integracyjnej. Na początku roku szkolnego był dzieckiem nieśmiałym i zamkniętym w sobie. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu nauczycieli, stał się bardziej otwarty, łatwiej nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Jest wesoły i pogodny. Duży przełom nastąpił również w nauce. Syn zaczął rozpoznawać litery, samodzielnie pracować na lekcjach, coraz lepiej czyta i dłużej skupia się na wykonywanej pracy. Zajęcia lekcyjne i specjalistyczne pozytywnie wpłynęły na jego zachowanie i rozwój. Dziecko stało się bardziej otwarte na nowe wyzwania w szkole i poza nią.

***

Moja córka Wiktoria ma 8 lat. Jest uczennicą klasy pierwszej integracyjnej. Rozpoczynając naukę w szkole była dzieckiem nieśmiałym, smutnym i słabo radziła sobie w nauce. W chwili obecnej jest otwarta, szybciej nawiązuje kontakty z rówieśnikami. Zaczęła rozpoznawać litery, czytać oraz liczyć. Bardzo chętnie chodzi do świetlicy. Lubi także nauczycieli uczących w klasie. Jestem zadowolona, że moja córka jest uczennicą tej szkoły.

***

Mateusz jest uczniem trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Ostrołęce. Urodził się z czterokończynowym porażeniem mózgowym. Z uwagi na swoją niepełnosprawność uczęszcza do klasy integracyjnej, w której otrzymuje niezbędne wsparcie zarówno ze strony wychowawcy, nauczyciela wspomagającego, jak również kolegów i koleżanek. Klasa liczy około piętnaścioro dzieci. Mniejsza grupa przy wsparciu dwojga nauczycieli owocuje wyższymi osiągnięciami w nauce. Dzieci uczestniczą w konkursach matematycznych, humanistycznych i plastycznych zajmując w nich wysokie miejsca. W roku 2014 klasa zdobyła tytuł "Superklasy". Rówieśnicy Mateusza uczą się tolerancji i właściwych zachowań. Wiedzą, kiedy należy pomóc i nie przechodzić obojętnie obok problemów innych ludzi. Nauczyciel wspomagający, prócz wspierania ucznia podczas lekcji, pomaga w typowych sytuacjach życiowych, np. podczas schodzenia po schodach lub ubierania się. Jest także niezastąpiony podczas wycieczek, apeli i innych imprez okolicznościowych. Mateusz korzysta ponadto z zajęć rewalidacyjnych, na których uzupełnia i pogłębia swoją wiedzę. Nieszablonowe oraz niezwykle kreatywne podejście nauczyciela prowadzącego do ćwiczeń i nauki sprawia, że Mateusz bardzo chętnie jest ich uczestnikiem. Mateusz jest dzieckiem wesołym, lubianym, świetnie dogadującym się z rówieśnikami i nauczycielami. Bardzo dobrze się uczy. Pomimo swoich ograniczeń korzysta z wszelkich atrakcji, wycieczek, imprez. Uważamy, że klasa integracyjna w pełni zaspokaja nasze oczekiwania.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Stanisława Staszica

ul. Papiernicza 1
07-410 Ostrołęka
tel./fax +48 (029) 766 69 52

mail: sp2ostroleka@wp.pl

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Galerie

Ostatnio dodane galerie.

Bezpieczny pierwszaczek
Data: 2020-10-16
Liczba zdjęć: 6
Dzień Edukacji Narodowej
Data: 2020-10-13
Liczba zdjęć: 13
Europejski Dzień Języków
Data: 2020-10-03
Liczba zdjęć: 21
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka
Data: 2020-09-30
Liczba zdjęć: 10
Odłóż smartfon i żyj
Data: 2020-09-02
Liczba zdjęć: 25

Szkola Podstawowa nr 2 im. Stanislawa Staszica, ul. Papiernicza 1, 07-410 Ostroleka, tel./fax +48 (029) 766 69 52

© 2016 Copyright by SP2, 2011-2016